بررسی تأثیر وام آزاد بر توانمندسازی زنان و ایجاد فرصت‌های کاری

بررسی تأثیر وام آزاد بر توانمندسازی زنان و ایجاد فرصت‌های کاری

بررسی تأثیر وام آزاد بر توانمندسازی زنان و ایجاد فرصت‌های کاری وام آزاد یا میکروکردیت یکی از راه‌های تأمین مالی برای افرادی است که دسترسی به منابع اعتباری رسمی ندارند. این روش در سال‌های اخیر به عنوان یک ابزار توسعه و کاهش فقر مورد توجه قرار گرفته است. برخی از مزایای وام آزاد عبارتند از: […]