ریسک ها و چالش های مدیریت وام آزاد در شرایط بحرانی

ریسک ها و چالش های مدیریت وام آزاد در شرایط بحرانی

ریسک ها و چالش های مدیریت وام آزاد در شرایط بحرانی بحران و وام آزاد دو مفهوم هستند که به نظر می‌رسد در اولین نگاه با هم در تضاد باشند. بحران به معنای وضعیتی است که در آن تعادل و ثبات یک سیستم یا یک سازمان به شدت تهدید می‌شود و نیازمند تصمیم‌گیری فوری و […]